namah saptanam-samyaksam-buddha-kotinam tadyata om cale cule cundhe svaha。